Vaško jedro Sp. Voličine

Vaško jedro Sp. Voličine

Voličina je tipičen primer slovenske gručaste vasi s starim vaškim jedrom, ki se je izoblikovalo v okolici cerkve. Kraj se prvič omeni v knežjem urbarju leta 1265. Posesti v Voličini so bile v lasti hrastovškega in vurberškega gospostva. Osrednji del vasi je cerkev svetega Ruperta, ki se v virih prvič omenja 1443. V okolici cerkve so razporejene zidane stavbe trškega značaja: župnišče, stara šola v osnovi iz leta 1763, nadgrajena 1eta 1838, nekdanja trgovina in gostilna, ter hiša z letnico 1829 v kamnu. V bližini je tudi kip, posvečen slovenskemu jezikoslovcu Antonu Murku (1809–1871).